Veelgestelde vragen

 • U zoekt een apotheek?
  • Wat is voor mij een goede apotheek

   De Sneeker huisartsen werken samen met alle drie de apotheken, te weten Postma (centrum-noord), Sasburg (centrum-zuid) en vd Sluis (zuid-west). De apotheken Postma en Sasburg hebben samen een dependance in gezondheidscentrum "it Noard" aan de dr. Kuijperlaan (noord-west) en apotheek vd Sluis heeft een afhaalpunt bij Albert Heijn Stadsfenne (noord-oost). Alle apotheken bezorgen zonodig aan huis.

   Via "Links in de regio" op de menu balk kunt u eenvoudig de websites van de betreffende apotheken bekijken

 • Wisselen van huisarts
  • Mag ik wisselen of veranderen van huisarts

   Ja, u mag altijd overstappen naar een andere praktijk. U kunt contact opnemen met een andere praktijk in Sneek om te informeren of er nog patiënten aangenomen worden. Voor partners van ingeschreven patiënten is altijd plek. U kunt vrijblijvend een kennismakingsgesprek aanvragen.

   De assistente van de nieuwe praktijk zorgt dat u wordt ingeschreven. U hoeft uw zorgverekeraar hier niet van in kennis te stellen. De assistente vraagt na overleg met u de gegevens op bij uw vorige huisarts.

   In het algemeen stelt de huisarts, waar u vandaan komt, een afrondend (telefoon)gesprek op prijs.

 • Ik ben verhuisd, kan ik me zo bij de praktijk inschrijven?
  • Hoe gaat het met inschrijven als ik ben verhuisd of ga verhuizen?

   U kunt het inschrijfformulier op deze site invullen en verzenden. U krijgt dan een bevestiging terug op het mailadres dat u hebt opgegeven. U kunt naar onze praktijk gaan en daar hetzelfde formulier invullen. U kunt ook de assistente bellen (426677) om uzelf aan te melden.

   Er wordt gevraagd om een apotheek op te geven. Bij de vraag "u zoekt een apotheek" vindt u uitleg over de verspreiding van de apotheken en hun dependances in Sneek.

   De assistente van onze praktijk zorgt dat u wordt ingeschreven. U hoeft uw zorgverekeraar hier niet van in kennis te stellen. De assistente vraagt na overleg met u de gegevens op bij uw vorige huisarts.

 • Kan ik mij zomaar laten overschrijven?
  • Overschrijven, hoe gaat dat?

   U kunt zich laten overschrijven naar onze praktijk door het inschrijfformulier op deze site in te vullen en te verzenden. U krijgt dan een bevestiging terug op het mailadres dat u hebt opgegeven. U kunt naar onze praktijk gaan en daar hetzelfde formulier invullen. U kunt ook de assistente bellen (426677) om uzelf aan te melden.

   De assistente van onze praktijk zorgt dat u wordt ingeschreven. U hoeft uw zorgverekeraar hier niet van in kennis te stellen; de praktijk regelt dit. De assistente vraagt na overleg met u de gegevens op bij uw vorige huisarts.

   In het algemeen stelt de huisarts, waarvan u zich wil laten overschrijven, het op prijs dat u de reden(en) van vertrek opgeeft aan de assistente of bespreekt met de huisarts zelf

 • De telefoon is steeds in gesprek
  • Wat te doen als ik steeds de in gesprek toon krijg

   Bij levensbedreigende spoed moet u 112 bellen. In de andere spoedgevallen kunt u overdag het SPOEDNUMMER 426680 bellen.

   Steeds in gesprek gebeurt met name 's morgens tussen 8.00-9.30. Het is dan verstandiger om het na 15 - 30 minuten weer te proberen. De assistentes doen hun uiterste best om de gesprekken adequaat te voeren en kort te houden.U kunt eventueel een vraag via "eConsult "stellen (zie menu balk)

   De praktijk kent geen telefooncentrale met een keuzemenu of een wachtrij.

 • Griepvragen
  • Kan ik de griep van de griepspuit krijgen?

   Nee, dat kan niet en dat is wetenschappelijk onderzocht. Je hoort overigens vaak mensen dit vertellen. De verklaring hiervoor is dat de griepvaccinatie plaatsvindt in de herfst; de periode dat het aantal verkoudheden onder de bevolking toeneemt. Het is dus zeer wel mogelijk dat u zich grieperig voelt in de weken na de griepspuit.

  • Kan ik de griep krijgen terwijl ik toch de griepsspuit heb gehad?

   Dat is niet mogelijk voor de 3 virussen waartegen de griepsspuit u beschermd. Er zijn echter veel meer virussen in omloop en daar kunt u wel flink verkouden van worden.

  • Heeft de griepprik zin?

   Voor Nederland wel en voor u amper.

   Veruit de meeste mensen uit risicogroepen overleven prima de griep, maar ze kunnen er behoorlijk ziek door zijn. Door de griep overlijden in Nederland niet veel meer mensen. Voor diabeten is het nut voor zowel ziek zijn als voor duidelijk verlaagde kans op overlijden duidelijk aangetoond.

   Maar de vaccinatie heeft wel veel maatschappelijke voordelen. De ziekenhuizen zijn wat minder vol. Bewoners van verzorgingshuizen zijn niet allemaal tegelijk ziek. Bedrijven en overheidsinstellingen lopen geen grote kans ontwricht te worden. Zij laten de werknemers vaccineren door de bedrijfsgeneeskundige diensten. Kortom de kans op maatschappelijke problemen is minder groot.

   Alles opgeteld vinden de meeste deskundigen dat de griepcampagne kosteneffectief is en voor de diabetes patienten met name verstandig. De huisartsen in Nederland horen hun patiënten de vaccinatie aan te bieden.

  • Ik ben nooit ziek en krijg toch een oproep

   Dat heeft te maken met het dossier van uw huisarts en criteria die hij heeft ingesteld om zijn computer te laten zoeken naar de zogenaamde risicopatiënten.Als u ooit medicijnen voor hart of longen heeft gehad of wanneer ziekten van hart, longen of nieren van vroeger met een code zijn ingevoerd of wanneer u ouder dan 60 bent dan zal de computer u altijd selecteren.

   U kunt uw huisarts vragen om uw selectie te blokkeren. Dan krijgt uw voortaan geen oproep meer. De verantwoording ligt in dit geval bij u zelf.

  • Ik ben verkouden, mag ik dan wel de griepspuit?

   Dat mag. Alleen als u verkouden bent met koorts is het beter om te wachten

  • Past de griepvaccinatie wel bij mijn medicijnen

   Bijna altijd past dat prima. Bij weerstand onderdrukkende medicijnen als prednison kunt u beter even wachten omdat er dan mogelijk geen antistoffen worden gemaakt tegen het griepvaccin. Mochten die middelen continu gebruikt worden dan adviseert men om toch maar de griepspuit te nemen; baat het niet, het schaadt in elk geval niet.

  • Waar kan ik de officiële informatie vinden over de griepvaccinatie

   Het RIVM geeft de officiële informatie. U kunt hun site vinden door op de menu balk op Links in de regio te klikken. Adres van de website: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Griepprik

 • Beroepsgeheim en privacyreglement
  • Hoe veilig zijn mijn gegevens in de praktijk?

   BEROEPSGEHEIM EN VEILIGHEID VAN UW GEGEVENS

   Het spreekt vanzelf dat uw gegevens bij de praktijk in veilige handen zijn. Wat u ons hebt toevertrouwd blijft tussen vier muren. Bij een verwijzing naar een specialist of naar een hulpverlener in de eerste lijn (bijvoorbeeld fysiotherapeut, diëtist, thuiszorg)worden met uw impliciete toestemming alleen de meest noodzakelijke gegevens gedeeld.Derden, denk aan familie, verzekeraars of politie, krijgen geen informatie tenzij met uw expliciete toestemming. Men moet u vragen hiervoor te tekenen of u moet het duidelijk tegen de dokter zeggen.Meer en uitgebreidere informatie over dit onderwerp vindt u in het onderstaande privacyreglement.

    

   Privacyreglement praktijk Huismans

   Privacyreglement van onze praktijk

   Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

    

   Algemeen

   De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

    

   Huisartsenpraktijk

   In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

    

   De plichten van de huisartsenpraktijk

   De huisartspraktijk Huismans is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

    

   • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
    • voor zorgverlening;
    • voor doelmatig beheer en beleid;
    • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
   • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
   • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
   • Alle medewerkers binnen de huisartspraktijk Huismans hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
   • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
   • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

    

   Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

    

   Uw rechten als betrokkene:

   U heeft de volgende rechten:

   • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
   • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
   • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
   • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
   • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
   • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

    

   Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan de huisartspraktijk. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

    

   Toelichting op het aanvraagformulier

   U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. De huisartspraktijk Huismans is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

   Gegevens patiënt

   Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

    

   Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

   De medewerkers van de huisartspraktijk Huismans hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

   Uitwisseling gegevensDe huisartspraktijk Huismans wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

    

    

   Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

    

   Overdracht van uw dossier

   Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

    

   Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

   Vraag of klacht

   Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

    

  • Kan ik wijzigingen aanbrengen in mijn medisch dossier?

   Dat kan. U kunt daarvoor contact opnemen met dokter Huismans. In een spreekuurgesprek kunt u aangeven wat voor gegevens u gewijzigd of zelfs verwijderd wil hebben. U kunt ook gebruik maken van onderstaand formulier.

    

   AANVRAAGFORMULIER INZAGE, AFSCHRIFT, CORRECTIE OF VERNIETIGING MEDISCHE GEGEVENS

    

   Gegevens patiënt

   Achternaam en voorletters:

    

   Meisjesnaam:

    

   Geboortedatum:

    

   Adres:

    

   Postcode en woonplaats:

    

   Telefoon (privé of mobiel):

    

   E-mailadres:

    

    

   Onderstaande alleen invullen als de aanvrager een andere persoon is dan de patiënt (dit is uitsluitend toegestaan bij kinderen jonger dan 16 jaar):

   Naam aanvrager:

    

   Relatie tot patiënt:

    

   Adres:

    

   Postcode en woonplaats:

    

   Telefoon (privé of mobiel):

    

   E-mailadres:

    

    

   Verzoekt om:     

   ¨  Inzage medisch dossier

   ¨  Kopie van/uit medisch dossier

   ¨  Correctie van de objectieve gegevens in het medisch dossier

   ¨  Vernietiging van medische gegevens uit het medisch dossier

    

   Het betreft gegevens over de behandeling bij (huisarts, praktijkondersteuner,  enz.):

   ……………………………………..

   Behandeling vond plaats in de periode(n): ........................................................................................

    

   Indien het verzoek alleen bepaalde gegevens betreft, om welke gegevens gaat het dan?

   ...........................................................................................................................................................

    

   Verzending:

   Het afschrift wordt u per post toegezonden. In overleg kan het ook worden opgehaald.

   Ondertekening patiënt/aanvrager (doorhalen wat niet van toepassing is):

    

   Plaats: .........................              Datum: ..................................

    

    

   Handtekening ............................................................................................................................

    

   Registratienummer legitimatiebewijs: .............................................................

    

   Wij vragen u het aanvraagformulier zelf langs te brengen bij de praktijk en uw legitimatiebewijs mee te nemen zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren.

 • Toestemmingsvragen
  • Waarom is het nodig dat ik toestemming geef

   Hdt is veiliger voor u om toestemming te geven. Als de huisarts bij de Dokterswacht het nodig heeft te weten wat de overwegingen van uw eigen huisarts waren in de periode voor het Dokterswachtbezoek, kan hij voortaan even in het doordeweekse dossier kijken. Hij vindt dan informatie over de belangrijkste ziekten waarmee u bekend bent.Als de dienstdoende huisarts een medicijn voorschrijft kan de spoedapotheek kijken bij uw eigen apotheek zien welke medicijnen u reeds gebruikt en of u misschien iet allergisch bent voor sommige medicijnen

  • Kan de apotheek voortaan het dossier van mijn huisarts inzien?

   Nee, dat kan nu niet en in de toekomst ook niet. U geeft in feite toestemming aan de spoedapotheek in het Antonius ziekenhuis om te kunnen kijken in de medicatiegegevens van uw eigen apotheek. Er wordt dan gekeken naar welke medicatie u al gebruikt en voor welke medicijnen u allergisch bent.

  • Kunnen dokters buiten Friesland ook in het dossier van mijn huisarts kijken?

   Nee. dat kan niet. Aanvankelijk was dat wel de bedoeling, maar dat blijkt niet haalbaar. In feite geeft u toestemming aan de huisartsen van Dokterswacht Friesland en aan de spoedapotheken van de Friese ziekenhuizen

  • Toestemming geven voor de kinderen, of niet?

   Tot 12 jaar vallen de kinderen onder het ouderlijk gezag en moet een van de ouders of een officiële verzorger tekenen voor toestemming. Van 12-16 is er een tussenfase waarbij het kind zelf ook moet tekenen. Na 16 jaar worden kinderen door de gezondheidszorg op dit punt als volwassen gezien en moeten ze zelf tekenen.

  • Kan een dienstdoend huisarts alles lezen wat mijn huisarts heeft opgeschreven?

   Niet alles. Getoond worden de belangrijkste ziekten en de laatste vijf consulten dan wel visites. Uw huisarts kan bovendien consulten afschermen. Dan worden gegevens niet getoond die heel persoonlijk zijn en niet relevant voor een dienst.